Sutech s.r.o. - logo spolecnosti 

Zásady problematiky projektového řízení

Pro lepší pochopení celé problematiky projektového řízení je třeba zmapovat důležité zásady, které jsou podmínkou pro úspěšné dokončení projektu:

 1. Cíl
 2. Zabezpečení zdrojů
 3. Termín
 4. Plánování
 5. Stanovení jednotlivých etap
 6. Vytvoření pracovního týmu
 7. Motivace
 8. Dokončení projektu
Add 1. Cíl – bez stanovení cíle nemůže žádný projekt existovat. Je však třeba prvotní cíl dostatečně zmapovat a zhodnotit, nakolik je v předpokládané podobě realizovatelný. V případě potřeby je úkolem projektového manažera usměrnit zvolený cíl tak, aby co nejvíce odpovídal požadovanému efektu původního záměru a zároveň aby byl realizovatelný.

Add 2. Zabezpečení zdrojů – je zapotřebí již v úvodu zahájení práce na řízení projektu zabezpečit zdroje – tedy především financování projektu. Proto je potřeba zajistit smluvně finance, materiálovou podporu a podporu ve formě lidských zdrojů od zadavatele projektu, případně od sponzora. Do zdrojů je však třeba započítat i potřebné materiály a zařízení. To znamená určit si vlastní či externí dodavatele a také si ověřit, že dodavatelé budou schopni zajistit potřebný materiál a zařízení v určeném termínu.

Add 3. Termín – je třeba stanovit finální termín, do kdy má být projekt zdárně ukončen. V souvislosti se stanovením reálného cíle projektu je třeba také stanovit reálný termín pro dokončení práce. Tento termín je pak možné při plánování rozdělit na dílčí termíny, které odpovídají jednotlivým etapám realizování projektu.

Add 4. Plánování – pokud je stanoven reálný cíl společně s reálným termínem, je možné začít podrobně plánovat celý projekt. Z plánování by mělo vyplynout:
 • dokumentace potřebná pro zpřehlednění jednotlivých zdrojů, činností a odborných požadavků na pracovní tým, které realizace projektu vyžaduje, a podle které se bude kontrolovat průběh realizace projektu
 • zdroje – jak finanční tak materiálové. Je třeba zmapovat kde, co a jak je možné zabezpečit v dostatečné míře, aby mohl být projekt vůbec realizován
 • požadovaná kvalita, které má cíl projektu dosáhnout
 • předpokládaná rizika a očekávané komplikace s předem připravenými řešeními modelových situací
 • složení realizačního týmu
 • motivační nástroje určené pro realizační tým, které by měly pomoci zvýšit osobní nasazení jednotlivých členů realizačního týmu
Add 5. Stanovení jednotlivých etap – na základě plánování a vzniklé dokumentace se rozdělí celý projekt na jednotlivé části, které jsou snadněji měřitelné, umožňují průběžně kontrolovat kvalitu vznikajícího produktu a navíc lépe mapují, jak se daří projekt realizovat. Rozčlenění na etapy také pomáhá lepšímu rozdělení a zajištění zdrojů potřebných pro realizaci dané etapy projektu.

Add 6. Vytvoření pracovního týmu – složení pracovního týmu vychází z projektu a jeho dokumentace, kde je patrné jaké odborníky a vazkém množství je na každou etapu potřeba zajistit. Je vhodné sestavit základní pracovní tým, který bude neměnný po dobu trvání projektu, aby tak byla zajištěna kontinuita toku průběžných informací potřebná pro udržení celkového přehledu o stavu a vývoji projektu a jeho etap. Základní tým je pak možné rozšiřovat v závislosti na potřebách realizace projektu v rámci jednotlivých etap. V rámci týmu je třeba stanovit kompetence, zodpovědnost za části projektu a pravomoci jednotlivých členů týmu.

Add 7. Motivace pracovního týmu – v závislosti na typu projektu je vhodné odpovídajícím způsobem motivovat pracovní tým. Vhodnou motivací může být finanční odměna za vykonanou práci, osobní ohodnocení podle odvedené práce pro projekt, případně jiná forma cílové prémie. Každá forma motivace má základní cíl – zajistit osobní nasazení jednotlivých členů týmu při realizaci projektu. Osobní zainteresovanost zvýší pravděpodobnost dodržení termínů a kvality realizovaného projektu.

Add 8. Dokončení projektu – pokud je projekt úspěšně dokončen připraví projektový manažer jeho předání. Součástí je především samotný produkt projektu. K němu ale dále patří předávací protokol, dokumentace obsahující popis produktu a případně návod k jeho používání (záleží na povaze produktu). V samotném závěru je ještě třeba zhodnotit celkový průběh realizace projektu a stanovit nedostatky, aby bylo možno se z nich poučit a v budoucnu se jich vyvarovat.

Tabulka porovnání výhod projektového řízení vlastním odborníkem a externím dodavatelem

Řízení Firemní odborník Externí dodavatel
Zkušenosti s řízením projektu * ***
Znalost firemního prostředí *** *
Stanovení rizik a jejich efektivní řešení ** ***
Zainteresování na využívání času (rychleji je lépe) * ***